Оферта

Публічна ОФЕРТА об укладеному - ДОГОВОРУ О НАДАННЯ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ БТІ» в особі директора, що діє на підставі Статуту, яке є платником єдиного податку (надалі іменується «Виконавець») з одного боку, та
Громадянин(ка) України (надалі іменується «Замовник») з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір про надання юридичних послуг (надалі іменується «Договір») про таке:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виконавець за цим договором зобов'язується надати Замовнику за плату юридичні послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник – прийняти і оплатити надані послуги.
1.2. На підтвердження надання Виконавцем Замовнику юридичних послуг, визначених цим Договором, складається акт прийому – передачі наданих послуг.
2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику наступні юридичні послуги протягом строку цього договору:
- юридичний супровід та послуги з яки входять до робiт.
- усне консультування Замовників з питань застосування Законодавства України.
2.2. При виконанні зазначених в п. 2.1 обов'язків Виконавець керується відповідними нормами чинного законодавства і цим Договором і гарантує таку якість надаваних юридичних послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов'язується:
своєчасно надавати Виконавцю необхідну для виконання цього Договору інформацію;
забезпечувати Виконавця всіма необхідними документами у потрібній кількості примірників;
прийняти та оплатити послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. За послуги, надані Виконавцем, Замовники сплачують грошову суму в розмірі ***** ( ) гривень.
4.2. На підтвердження надання послуг за цим договором складається Акт прийому – передачі наданих послуг (надалі - Акт), який підписується та скріплюється печатками Сторін. Виконавець після виконання зобов'язань за Договором направляє Замовнику 2 екземпляра Акту підписання з подальшим наданням одного екземпляра Виконавцю. В разі відсутності вмотивованої письмової відмови від підписання Акту Замовником протягом 5 днів з моменту його отримання, такий Акт вважається підписаним.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.2. В разі невиконання Виконавцем, в повному обсязі або частково, умов цього Договору, в термін зазначений строком дії цього договору, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику отриманні за актами прийому – передачі грошові кошти в повному обсязі, протягом трьох робочих діб з моменту припинення терміну дії цього Договору.
5.3. Обставини які завадили будь-якій з Сторін належним чином виконати обов'язки зазначені цим Договором, не звільняють Сторони від виконання умов цього Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками сторін.
7.2. Строк дії цього Договору становить ---------(-------) та діє до ---------- 20 року.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Всі додатки є невід'ємною частиною даного договору.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі право відносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами діючого законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail),прізвища, ім'я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».
8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Виконавець:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ БТІ»
67571, Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Капітана Марінеско, буд. 59
код ЄДРПОУ 38846989
п/р 26002475277700 в АТ «УкрСиббанк» м. Одеси
МФО 351005